TVVL: Ruimte aan alternatieve Legionellapreventie niet zonder risico’s

Het bestuur van de TVVL-afdeling Sanitaire Technieken, wijst op haar tweede Nationaal Congres Sanitaire Technieken dat plaatsvindt 21 juni a.s. op de gevolgen van de nieuwe Drinkwaterwetgeving welke op 1 juli a.s. in werking treedt. Het ST-bestuur vindt de ruimte die geboden wordt aan de toepassing van alternatieve Legionellapreventie niet zonder risico.


Informatie en aanmelden
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het Congres en voor de bedrijvenmarkt de website www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 21 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint,
Coninckstraat 60, 3811WK, Amersfoort. Aanvang: 12.45 uur

Certificering verplicht
Met de versoepeling van de regelgeving wordt tegemoetgekomen aan partijen die bij toepassing van alternatieve technieken een lagere eis voor de temperatuur van warmtapwater voorstaan. Uit oogpunt van energiebesparing is dit een gunstige ontwikkeling. Maar het ST-bestuur benadrukt dat dit nooit ten koste mag gaan van de volksgezondheid. Het Drinkwaterbesluit stelt certificering verplicht voor bedrijven die risicoanalyses uitvoeren en legionellabeheersplannen opstellen, ook voor de niet-prioritaire locaties waar een alternatieve preventietechniek wordt toegepast. Ing. Eric van der Blom (Uneto-VNI) bespreekt de nieuwe wet- en regelgeving drinkwaterinstallaties.

De beoordelingsrichtlijn voor certificering van alternatieve technieken schrijft voor dat vóór de ingebruikname van de apparatuur de nageschakelde installatie moet worden gereinigd, gedesinfecteerd en nagespoeld. De richtlijnen daarvoor komen in het herziene Waterwerkblad 2.4. Ing. Rosé Derwort van Kiwa bespreekt dit werkblad, waarvan het ST-bestuur vindt dat deze nog lang niet toereikend is.

Concepten legionellaveilige woningen onbekend
Groei van Legionella in woninginstallaties kan tot een minimum beperkt worden wanneer integraal ontwerpen, -bouwen en -installeren wordt voorgeschreven met concepten uit ISSO-SBR-publicatie 811. Aan de nieuwe versie van deze publicatie zijn concepten toegevoegd voor renovatiebouw en gestapelde bouw met stadverwarming. Uit onderzoek door de VROM-Inspectie blijkt dat de praktijk nog nauwelijks bekend is met de concepten uit ISSO-SBR 811. Ing. Oscar Nuijten (ISSO) laat de deelnemers aan het congres naar huis gaan met informatie over het Legionella-veilig ontwerpen in de gestapelde bouw.

Klimaatverandering vraagt aanpassing systemen
Door de klimaatverandering treden steeds vaker en ook grotere regenintensiteiten op. Met nieuwe richtlijnen voor het dimensioneren van infiltratiesystemen moet daarmee rekening worden gehouden. Daarover vertelt ir. Emil Hartman (DHV).

Regelgeving riolering baart zorgen
Het ministerie van BZK gaat er vanuit dat onderdelen van NEN 3215, die niet direct betrekking hebben op de prestatie-eisen van het Bouwbesluit, geen deel uitmaken van Bouwbesluit 2012. Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld scheiding in leidingsystemen, rioolwaterpompen, terugstuwbeveiligingen en ontlastputten wettelijk niet verplicht zijn. Het ST-bestuur vindt dit een slechte zaak. Het zijn onderdelen die bepalend zijn voor het uit oogpunt van veiligheid en gezondheid goed functioneren van rioleringssystemen in bouwwerken. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een aanscherping van de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor riolering in bouwwerken (NTR 3216). Ton van der Zwan (Vz. NEN/ISSO-commissie ‘Binnenriolering en waterkringlopen binnen de perceelsgrenzen’) gaat daarop in.

Duurzaam omgaan met water op drijvend paviljoen
Al het afvalwater via een pompput naar een IBA, vervolgens gebufferd en via een drukverhogingspomp terug
naar closets en urinoirs, en aanvoer van drinkwater via buffertanks en drukverhogingspomp, dat is op hoofdlijnen het verhaal van Piet Looij (Unica) over de waterhuishouding op een drijvend paviljoen.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek en telt circa 1200 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Volg ons: