PERSBERICHT

BEDREIGING VAN DE VOLKSGEZONDHEID

Noodoproep

Nizaar Makdoembaks, voormalig huisarts in de Bijlmermeer te Amsterdam, heeft een noodoproep geschreven aan de Tweede Kamer. De medicus maakt zich ernstig zorgen over het infectieziek¬ten¬¬bestrijdingsbeleid in de hoofdstad. Naar zijn oordeel functioneert het systeem ondermaats en is er sprake van een tweedeling in de uitvoering. In zijn kritiek op het gemeentebestuur, gemeenteraad, GGD Amsterdam, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg focust Makdoembaks op uitbraken van de infectieziekten TBC, Chlamydia (en HIV) en Legionella in de hoofdstad. Onder verwijzing naar zijn publicatie heeft hij vandaag in de grote dagbladen een Ingezonden Mededeling laten plaatsen met de tekst: Noodoproep aan de Tweede Kamer: Openbare Gezondheidszorg bedreigd.

Bedreiging van de volksgezondheid

Makdoembaks’ 70 pagina’s tellende publicatie maakt duidelijk dat het ineffectieve beleid ten aanzien van de gezondheidszorg eenvoudig kan leiden tot epidemieën in Neder¬land. Met alle secundaire kosten die daarmee gemoeid zijn. De overheid draagt volgens artikel 22 van de Grondwet de eindverant¬woordelijkheid over de kwaliteit van zorg. Volgens de medicus laat de overheid dit na als het gaat om het adequaat aanpakken van infectieziekten in de hoofdstad. Zijn kritiek richt zich vooral op de ondermaatse diagnostiek en behandeling van patiënten, het onvoldoende (laten) uitvoeren van bron- en contactonderzoek en de ontoe¬reikende informatievoorziening aan burgers over (de gevaren van) infectie¬ziekten door de GGD Amsterdam. Blijkbaar staat alles in het teken van een kortzichtige kosten-batenafweging, terwijl op de lange termijn veel geld bespaard kan blijven.

Kritische studie

Makdoembaks toont aan de hand van wetenschappelijke publicaties aan dat TBC, Chlamydia (en daarmee HIV) en Legionella sinds de jaren tachtig in toenemende mate voorkomen in de hoofdstad. In het bijzonder in Amsterdam Zuidoost. De vele patiëntengeschie¬denissen die Makdoembaks door de jaren heen verzamelde dienen daarbij als praktijkvoorbeelden. De vele bronnen die de arts-auteur aanhaalt, onderbouwen zijn betoog. In de vorm van een uitgebreid noten¬apparaat verantwoordt de medicus zijn kritische uitlatingen. Makdoembaks sluit af met een reeks aanbevelingen die kunnen dienen voor een beter beleid.

Over de auteur

Nizaar Makdoembaks is arts en fractievoorzitter van Solidariteit Zuidoost te Amsterdam. Deze fractie zet zich in voor de belangenbehartiging van de sociaalzwakkeren in Amsterdam. Eenieder die vertrouwen had in de openbare gezondheidszorg in Nederland, komt na lezing van dit boek met een schok tot de realiteit. De volksvertegen¬woordiging is nu aan zet. Presentexemplaren van het manifest zijn toegestuurd aan de verantwoordelijke instanties.

Nizaar Makdoembaks, Openbare Gezondheidszorg: bedreiging van de volksgezondheid, Amsterdam (Het Tribunaal) 2006.       Prijs: € 13,95. Voor meer informatie en bestellingen: www.solidariteitzo.nl/publicaties

Volg ons: