Een dag en nacht om nooit te vergeten – Jan Zuiderwijk

Zaterdag 29 juli 2006

Vanwege de plotselinge verslechtering van de gezondheid van mijn vrouw een weekendarts gebeld. Deze kwam om tien uur en stelde een zware griep met een virale pneumonie vast. De koorts was op dat moment 40.1 graden. De dokter gaf wel als advies haar vanwege de hoge koorts ter afkoeling op een stoel onder een lauwe douche te zetten. De situatie verslechterde echter in de loop van de dag, ze was wankel op haar benen, moeilijk verstaanbaar, moeizaam om mee te communiceren en ze kreeg ook nog diaree.

Mijn vrouw heeft die nacht om ongeveer half twee na een bezoek aan het toilet, waarbij ik haar moest ondersteunen, plotseling het bewustzijn verloren. Direct 112 gebeld en om een ambulance gevraagd. Wat duurt wachten dan lang, maar na ongeveer tien minuten hoorde ik deze al van verre aankomen. De broeders hebben de nodige controles uitgevoerd, waarna werd geconstateerd dat hier sprake was van een forse longontsteking en zij moest worden meegenomen. Omdat zij niet met de brancard over de trap naar beneden kon, ging dit voetje voor voetje. Een broeder voorop en ik erachter met de zuurstoffes. Voor de buitendeur op de brancard en zo de ambulance in. Ik er met mijn eigen auto achteraan op weg naar Haaglanden Medisch Centrum locatie Westeinde. Daar werden op de Eerste Hulp diverse onderzoeken uitgevoerd, foto’s van de longen gemaakt en er werd een aantal buisjes bloed afgenomen. Ook toen was de conclusie: zware longontsteking veroorzaakt door een bacterie. Welke, dat was op dat moment nog niet bekend. Daar was nader bloedonderzoek voor noodzakelijk. Omstreeks vijf uur werd mijn vrouw naar de zaal gebracht, waar wederom bloed werd geprikt. En kon ik naar huis.

Tijdens het bezoek op zondagmiddag 30 juli komen twee doktoren en twee verpleegkundigen aan het bed om de uitslag van het onderzoek bekend te maken. Een besmetting met de legionellabacterie of te wel de veteranenziekte. Of je wereld instort. Ik had wel eens in de krant gelezen over de veteranenziekte en dat er mensen aan kunnen overlijden, maar nu kwam het allemaal wel heel erg dichtbij. Op dat moment ben ik erg geschrokken. Een ‘prettige’ bijkomstigheid was het feit dat men in het ziekenhuis uit voorzorg twee soorten antibiotica had toegediend, waaronder gelukkig de goede. Door de arts werd wel gevraagd naar de mogelijke bron van besmetting. “Bent u in Amsterdam geweest?” (vanwege de problemen met een koeltoren); dat was niet het geval. “Een sauna bezocht?” Dat was toevallig wel het geval. De arts zou de locatie melden bij de GGD.

Uit nieuwsgierigheid zocht ik op internet meer informatie met betrekking tot de legionellabesmetting. Daar las ik ook als mogelijke oorzaak het sproeiwater uit een tuinslang. Voor mij stond toen al vast dat daar de oorzaak lag. Vanwege de extreme hitte een paar weken geleden en omdat er iedere dag op ons volkstuintje gesproeid moest worden, heb ik uit gemakzucht de tuinslang uitgerold laten liggen, zodat ik de volgende dag alleen de kraan maar open hoefde te draaien. Mede gelet op de incubatietijd klopte dit helemaal. Van dit gegeven heb ik melding gemaakt in het ziekenhuis, maar zij concentreerden zich echter uitsluitend op de sauna.

Het verwerkingsproces
Mijn vrouw weet van de zaterdag en zondag praktisch niets. Ze knapte in het ziekenhuis zienderogen op en wilde snel naar huis. In een gesprek met de zaalarts trachtten wij haar duidelijk te maken hoe ernstig de situatie wel niet was geweest. Ik probeerde zelf zoveel mogelijk aandacht in de media voor deze besmetting te krijgen. Niet dat ik zelf zo graag in het nieuws wilde komen, maar om mensen te waarschuwen voor de gevaren die op de loer liggen.

Zo heb ik het bestuur van onze tuinvereniging ingelicht. De maatregelen die zij hadden genomen bleken voldoende te zijn.

Op 2 augustus was het eerste contact met de GGD Delfand, zij stelden diverse vragen en de GGD zou contact met de sauna en de tuinvereniging opnemen. Verder benaderde ik de plaatselijke courant en de regionale televisie. Op geen enkele wijze hebben zij hier aandacht aan besteed. Ook heb ik de weekendarts trachten te achterhalen om hem te vertellen dat mijn vrouw inmiddels in het ziekenhuis was opgenomen. In eerste instantie geen enkele medewerking, uiteindelijk via mijn eigen huisarts zijn naam kunnen achter halen. Benaderen kon echter alleen via de klachtencommissie. Deze kwestie is uiteindelijk tot volle tevredenheid opgelost, na een telefonische en schriftelijke reactie van de arts waarin hij onder andere schrijft: “Achteraf kan ik niets anders zeggen dan dat ik de zaak heb onderschat en een verkeerde diagnose heb gesteld, waarbij ik moet aantekenen dat ik volledig ben verrast door dit beeld dat werkelijk als twee druppels water leek op de door mij gestelde diagnose. We hadden te maken met een zich razendsnel ontwikkelend beeld en ik ben u dankbaar dat u het er niet bij heeft laten zitten.”

Aangezien mijn vrouw een WW uitkering heeft, werd zij ook opgeroepen bij het UWV. Zo lang mijn vrouw onder controle was van de longarts, leverde dit geen problemen op omdat gegevens bij de longarts werden opgevraagd. We probeerden wel duidelijk te maken welke gevolgen een legionellabesmetting kan hebben. Nadat de longarts niets meer voor mijn vrouw kon betekenen, kregen we op het eerstvolgende bezoek aan de primaire verzekeringsarts te horen dat mijn vrouw vanaf 9 juli 2007 geschikt werd geacht tot het verrichten van arbeid. Hier hebben we direct bezwaar tegen aangetekend, omdat mijn vrouw zich niet in staat voelde haar werk als bedrijfsleidster in een baby speciaalzaak weer op te pakken. Ze heeft last van chronische vermoeidheid. Als ze bijvoorbeeld de kamer wil stofzuigen, gaat ze na een poosje zittend verder. Een badkamer in een keer soppen gaat niet meer. Als ze twee overhemden heeft gestreken is ze doodmoe en moet ze wachten voor ze de rest van het strijkwerk kan doen. Verder heeft ze iedere keer ontstekingen in haar lichaam. Het is duidelijk dat het lichaam een finke opdoffer heeft gekregen. Na een herkeuring op 10 augustus 2007 ontvingen wij de beslissing op ons bezwaar. Die beslissing wil ik de lezer niet onthouden.

Uw bezwaren
U heeft de volgende bezwaren naar voren gebracht.

  • U heeft in diverse gesprekken met de primaire verzekeringsarts geprobeerd duidelijk te maken wat de gevolgen ( o.a. chronische vermoeidheid) zijn van een legionellabesmetting, ook op langere termijn. Helaas is dat u niet gelukt, ook niet met het overhandigen van artikelen van de Stichting Veteranenziekte waaruit opgemaakt kan worden dat een legionellapatiënt eerder en beter herkend en erkend dient te worden.
  • U geeft aan dat u in verband met deze besmetting huishoudelijke hulp heeft aangevraagd en gekregen. Dit weerhoudt de verzekeringsarts er niet van om u geschikt te achten.
  • Naar aanleiding van deze beslissing hebben we op 11 september 2007 een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. Het beroep is op 13 maart 2008 ter zitting behandeld.

Hieronder enkele citaten uit de motivering:

  • De behandelend longarts schrijft in zijn brief dat eiseres opgenomen is geweest wegens een Legionella pneumonie. Bij de eerste polikliniekcontrole had zij nog duidelijk klachten van vermoeidheid. De vermoeidheidsklachten zijn een bekende langdurige bijwerking na een legionella pneumonie.
  • De verzekeringsarts heeft vervolgens geconcludeerd dat de longfunctie van eiseres goed is hersteld, zodat eiseres weer geschikt is voor de maatgevende arbeid.
  • De rechtbank overweegt voorts dat van de kant van eiseres weliswaar algemene medische informatie over de veteranenziekte in het geding is gebracht, maar dat dit geen medische informatie is over situatie van eiseres, op grond waarvan zou moeten worden getwijfeld aan de juistheid van de beoordeling door de verzekeringsartsen.
  • Ter zitting heeft de gemachtigde van eiseres gesteld dat het krijgen van huishoudelijke hulp ook gezien moet worden als een onderbouwing voor het standpunt dat eiseres nog steeds kampt met vermoeidheidsklachten. De rechtbank heeft begrip voor de situatie waarin eiseres zich bevindt, maar benadrukt dat het uitgangspunt bij een Ziektewet beoordeling van de objectief medische gegevens is. Uit deze gegevens kan naar het oordeel van de rechtbank niet de conclusie worden getrokken dat de bezwaarverzekeringsarts ten onrechte heeft geoordeeld dat eiseres geschikt is voor haar arbeid.

famZuiderwijkBeslissing:
De rechtbank ‘s-Gravenhage, RECHT DOENDE: verklaart het beroep ongegrond.Hoewel ik zelf geen slachtoffer ben van deze besmetting, voel ik me verantwoordelijk om aan deze nachtmerrie een einde te maken en te zoeken naar erkenning om er toch een positief gevoel aan over te houden.

Een meelevende en geschrokken echtgenoot,Jan Zuiderwijk, Den Haag
Suze was 62 jaar toen zij de veteranenziekte kreeg.

Fietstocht Oscar Nuijten om donaties te genereren voor de Stichting Veteranenziekte

Oscar Nuijten is recent met prepensioen gegaan en is op 4 mei gestart met een fietstocht van Turkije naar Nederland. De geplande tijdsduur is circa 11 weken. Het aantal fietskilometers is naar schatting 4000 km.

Tevens wil hij deze fietstour gebruiken om te proberen donaties te genereren voor de Stichting Veteranenziekte. De laatste 13 jaar van zijn werkende leven heeft hij betaald mogen werken aan o.a. Legionellapreventie bij Kennisinstituut ISSO te Rotterdam. Nu wil hij graag wat terugdoen en hoopt veel van zijn kennissen en anderen te motiveren om een bijdrage te doen aan de Stichting. Er hebben zich al donateurs gemeld bij hem!

Zijn verhalen zijn te volgen via: cycle4fun.reislogger.nl

Persbericht – Bereikte legionellapreventieresultaten niet overboord gooien – RIVM en ACTAL geven verkeerde signalen over legionellapreventie

In de aanloop naar het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken van 10 juni a.s., hekelt dagvoorzitter Eric van der Blom de kritische uitlatingen van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding en Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, over de regelgeving voor legionellapreventie. De uitingen van het RIVM en Actal hebben bij veel partijen tot grote zorgen en verontwaardiging geleid, weet Van der Blom. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de Beleidsnota Drinkwater aangekondigd dit jaar te starten met een beleidsevaluatie naar legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Het ministerie moet zeer behoedzaam omgaan met het betrekken van de uitingen bij de beleidsevaluatie.

Het RIVM stelt in een recent artikel dat het leidingwater op scholen, kantoren, sportlocaties en andere niet-prioritaire locaties legionellabacteriën mag bevatten, omdat uit casuïstiek blijkt dat de kans op legionellose via deze locaties zeer gering is. Risicoanalyses, beheersplannen en monstername zijn op niet-prioritaire locaties overbodig en zelfs ongewenst omdat ze kunnen leiden tot onnodige onrust, onverantwoorde investeringen en milieuschade, aldus het RIVM. Van der Blom vraagt zich af of de stelling klopt. “Is het logisch te veronderstellen dat er geen legionellarisico’s zijn voor personen die in een sporthal douchen en wel voor dezelfde personen die in een hotel of bepaalde zorginstelling verblijven? De personen zijn dezelfde, de installatieomstandigheden zijn allen complex. Uit de casuïstiek blijkt dat als er al een match gemaakt kan worden tussen de besmetting van een persoon en een bron, dat dit juist niet-prioritaire installaties blijken te zijn.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) adviseert de regering en Staten-Generaal om de regeldruk zo laag mogelijk te maken, voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. Onlangs liet waakhond Actal in de media weten dat de rapportage van het kabinet over regeldruk rammelt. “Hetzelfde kan echter gezegd worden over de rapportage van Actal over de regeldruk bij legionellabeheersing, onlangs aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Dat rapport rammelt aan alle kanten. In dat rapport bagatelliseert Actal de risico’s van legionellose”, aldus Van Blom. Uit het rapport van Actal blijkt dat de opstellers niet goed op de hoogte zijn van de huidige regelgeving en het toezicht daarop, staan verschillende onjuistheden met betrekking tot de uitvoering van legionellapreventie vermeld en is wel erg veel vanuit één specifieke doelgroep (recreatiesector) naar het onderwerp gekeken. De inhoudelijke kwaliteit van het rapport is rondweg beschamend voor een adviescollege als Actal, stelt Van der Blom.

Van der Blom wijst er op dat een eerste toets betreft het voldoen van de installatie aan NEN 1006 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties). Dit normblad wordt genoemd in het Bouwbesluit en is dus voor alle locaties/gebouwen van toepassing, zowel voor het ontwerp, aanleg, gebruik en beheer van de leidingwaterinstallatie. Voldoet de installatie aan NEN 1006 en de bijhorende Waterwerkbladen, dan zijn de beheersmaatregelen voor een legionellaveilige situatie minimaal. Zijn op grond van die toetsing aanpassingen nodig, dan zijn deze sowieso verplicht voor een veilige leidingwaterinstallatie en mogen de kosten daarvoor niet aan de kapstok van legionellapreventie worden gehangen. Tijdens de zesde editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 10 juni a.s. in Amersfoort zal NEN voor het eerst naar buiten treden met de inhoud van de geheel herziene NEN 1006 die in september 2015 wordt gepubliceerd. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn ingrijpend, zowel voor het ontwerp en de aanleg van leidingwaterinstallaties als voor de informatievoorziening in de vorm van een installatiegebonden dossier.

Bij de opening van het congres gaat Eric Van der Blom (voorzitter TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken) dieper in op de signalen op het gebied van legionellapreventie.

Informatie en aanmelden
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het congres, www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 10 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811 WK, Amersfoort. Ontvangst om 12.30 uur en aanvang om 13.15 uur.

TVVL
TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1000 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Opname voor ‘Mijn Leven, Mijn Gezondheid’ tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs

Bekijk hieronder de opname over Stichting Veteranenziekte die gemaakt is tijdens De Nationale Gezondheidsbeurs van 5 t/m 8 februari 2015 en uitgezonden op RTL 4 in het programma ‘Mijn Leven, Mijn Gezondheid’.

Legionella aangetroffen in Rivierenbuurt

Tachtig bewoners van het Hilwiscomplex rond de Wolkenkrabber in de Rivierenbuurt in Amsterdam kampen met legionella, het warme water is afgesloten. De bewoners klaagden al maanden over het lauwe water uit de kranen.

Legionella is een bacterie die kan leiden tot veteranenziekte. Klachten zijn snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, gebrek aan eetlust en een ziek gevoel. Daarna krijgt de patiënt een longontsteking met koorts boven 39°C.

Makelaar Rappange, die namens de eigenaren optreedt, heeft de bewoners maandag een brief gestuurd om hen te later weten dat afsluiten van warm water nodig is in verband met gezondheidsrisico’s. De legionalla bacterie kan zich vermenigvuldigen bij watertemperaturen tussen 20 en 50 graden.

Rappange rept in de brief echter met geen woord over de legionella, maar spreekt van ‘een storing’. Bewoners zeggen dat de makelaar deels de problemen verzwijgt. Volgens de GGD is het gevaar voor de gezondheid overigens nihil.

Rappange erkende vandaag dat er sprake is van legionella, maar onderstreept dat het gevaar voor de gezondheid nihil is. De makelaar zegt al sinds vorig jaar bezig te zijn met het vervangen van de warmwaterinstallatie. ‘Daarmee sluit je legionella ook uit,’ zegt Robert Beekman, hoofd afdeling huurbeheer.

Hij weet niet waarom er niets over de legionellabesmetting in de brief is gezet die maandagmiddag naar de bewoners is verstuurd. ‘Ik weet niet of degene die de brief schreef op de hoogte was van dat onderzoek.’ Beekman zegt dat het wel handiger zou zijn geweest om het erin te zetten.

Verouderd
Aanleiding is een slepend probleem met de tachtig jaar oude centrale verwarmingsinstallatie, die de bewoners ook op steeds hogere stookkosten jaagt. De bewoners betalen al naheffingen tot 9000 euro per jaar, meer dan de totale huur van een sociale huurwoning. Inmiddels blijkt de oude stookinstallatie nu ook geen warm water meer te geven. Gisteren kregen de bewoners bericht van Rappange dat er tot zaterdagmiddag geen warm water zal zijn.

Gemeenteraadsleden zeiden desgevraagd vandaag in hun commentaren dat Rappange al jaren bezig is de huurders uit te roken, nu ook nog ten koste van hun gezondheid.

De warmwaterinstalatie wordt momenteel in verband met de storing vervangen, schrijft de technische man van Rappange, Marco van Erkel in zijn brief van maandag aan de bewoners. Daarbij maakt de makelaar een ommezwaai. Toen de bewoners eerder bij de makelaar waarschuwde voor legionella gaf hij niet thuis.

Klagen
De bewoners van het Hilwis klagen al maanden over het lauwe water uit de kranen. Op 7 februari was voor hen de maat vol en schrijft Harry Mertens, voorzitter van Bewonersvereniging Hilwiscomplex Van Erkel met de mededeling dat bewoners al vele weken lang van warm water verstoken zijn. Daarna zijn er diverse briefwisselingen met Rappange, de GGD een andere instanties.

Intussen heeft een van de bewoners onderzoek laten doen door bureau Onderzoek Marino Wateradvies b.v. Deze stelt op 27 februari, afgelopen vrijdag, vast dat dat er legionella in de leidingen in de huizen van het Hilwiscomplex zit. De metingen geven aan dat 19.000 kve (legionella-bateriën per liter) legionella is aangetroffen, terwijl er normaal niet meer dan 100 kve in het water mag zitten. Zaterdag 28 februari slaat Mertens groot alarm, nadat hij van de bacterie gehoord had. De GGD schrijft overigens in een vanmiddag bij Mertens bezorgde brief aan Harmen Meijerink van Hemony advocaten, advocaat van de bewoners, dat de concentraties legionella niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Slechtste verhuurder van Nederland
Intussen hijst ook de gemeenteraad de stormbal. Elke keer staat het Hilwiscomplex opnieuw op de agenda van de raadscommissie Wonen, omdat er een misstand is. Alle partijen, inclusief de VVD, vinden dat de gemeente de problemen tussen huurders en Rappange eens goed moet onderzoeken.

Erik Flentge (SP): ‘Rappange heeft lak aan huurders.’ De makelaar heeft ook al steeds ongelijk gekregen van de Huurcommissie en in rechtszaken. Flentge: ‘Het is ons wel duidelijk dat Rappange de slechtste verhuurder van Nederland is. Dit moet ophouden.’

Brahim Abid (Pvda) zegt het ook. ‘Er zijn problemen met de verwarming en met de liften. Wij hebben de wethouder gevraagd achterstallig onderhoud te bestrijden en als eerste te kijken naar Rappange. Ik zegt het nog maar eens een keer: Rappange rookt de huurders uit. En zitten ze ook nog eens zonder water.’

Angel in het conflict is de uitblijvende vervanging van de oude verwarming. Rappange kon daarover eerder geen overeenstemming met bewoners bereiken. Intussen worden appartementen vaker verkocht en dan afgekoppeld van de gezamenlijke verwarming, omdat die een eigen ketel krijgen. De overblijvende kosten worden over een steeds kleinere groep huurders verdeeld.

Makelaar Rappange was gisteren nog niet beschikbaar voor commentaar. Het secretariaat van de verhuurder zei vanmorgen dat Rappange helemaal geen behoefte meer heeft aan het geven van een reactie.

Bron: www.parool.nl

’Legionellaramp nooit vergeten’

BOVENKARSPEL – Een drukbezochte plechtigheid was het niet in de bomentuin aan de Spoorsingel, wel een noodzakelijke volgens voorzitster Esther Huygen van de Stichting Veteranenziekte.

De herdenkingsbijeenkomst van de legionellaramp op de Westfriese Flora in Bovenkarspel werd donderdagochtend door slechts een handjevol betrokkenen bijgewoond. ,,Maar die stellen het wel heel erg op prijs dat dit gedaan wordt’’, aldus Huygen.

Zij memoreerde in haar toespraak de slachtoffers van de ramp in 1999, zij die aan de veteranenziekte overleden en de mensen die langdurig ziek werden of zelfs nog steeds zijn. En natuurlijk gingen haar gedachten uit naar de partners, familie en bekenden die dit van dichtbij meemaakten.

,,De ramp op de Flora is nu 16 jaar geleden, maar voor de betrokkenen iets dat niet vergeten kán en mág worden.’’ Tijdens de plechtigheid werd een minuut stilte in acht genomen. Burgemeester Marian Goldschmeding legde bloemen namens de gemeente Stede Broec.

Esther Huygen (geknield) en burgemeester Marian Goldschmeding van Stede Broec tijdens de bloemlegging. Foto Harrie Kusters
Esther Huygen (geknield) en burgemeester Marian Goldschmeding van Stede Broec tijdens de bloemlegging. Foto Harrie Kusters

Bron: www.noordhollandsdagblad.nl

Legionella type 1 in drinkwaternetwerk Bonaire

KRALENDIJK – Het water- en energiebedrijf WEB op Bonaire heeft het drinkwaternetwerk grondig laten doorlichten op zoek naar concentraties van de legionellabacterie. Op twee plaatsen zijn er verhoogde concentraties van de legionellabacterie type 1 aangetroffen in de waterleidingen, zegt directeur Alfredo Koolman van WEB. “We hebben gelijk acties ondernomen om te zorgen voor een goede doorstroming van het water.”

De agressieve legionellabacterie type 1 is schadelijk voor de mens. De twee nieuwe gevallen van legionella type 1 zijn gevonden in Kralendijk en in Rincon tijdens metingen in december en januari; één legionella-concentratie in de waterleiding en een bij één gebouw van de Rijksgebouwendienst.

Belkis Osepa in gesprek met WEB-directeur Alfredo Koolman

Politiebureau
In december heeft WEB de aanwezigheid van legionella in het drinkwater bij het nieuwe politiebureau in Kralendijk bekendgemaakt. Toen ging het om een minder schadelijk type legionellabacterie. Er volgden metingen, acties en verschillende analyses door experts. WEB heeft destijds gezegd dat de situatie niet alarmerend is.

Naar aanleiding van de aanwezigheid van legionella rondom het politiebureau, is WEB op het gehele waterleidingnetwerk gaan focussen en is er een inventarisatie gemaakt, zegt Koolman. “We hebben plekken en gebouwen geïnspecteerd waar de groei van de legionellabacterie kan bevorderen. We kunnen van alles blijven doen bij de afnemers van drinkwater. Maar als de besmetting in ons netwerk wordt aangetroffen, moeten we het probleem bij de bron aanpakken.”

Niet alarmerend
Koolman zegt expliciet dat de gevonden hoge concentraties van legionella type 1 niet alarmerend zijn, er is sprake van een laag niveau. “Op een tropisch eiland kom je legionella tegen in het drinkwater. Door te meten weet je waar het zich voordoet. We moeten wel waken voor type 1 en gelijk acties ondernemen.”

WEB heeft de waterleidingen en haar waterfabriek op Hato en de opslagtanks op Seru Largu, in Rincon en in Sabadeco onderzocht. Samen met de Rijksgebouwendienst zijn ook de leidingen van gebouwen doorgelicht. De directie van WEB vergadert structureel met alle stakeholders zoals de Rijksgebouwendienst, het politiebureau, de Dienst Toezicht en Handhaving en experts uit Curaçao en Aruba over de onderzoeken. Binnenkort biedt WEB een rapportage over de bevindingen aan het Openbaar Lichaam en vertegenwoordigers van het ministerie Milieu & Natuur op Bonaire.

Zwakke plekken
Volgens Koolman is er niet van de één op de andere dag een totaal ander beeld van de zwakke plekken in het waterleidingnetwerk, waar de legionellabacterie zich bevindt. Het meten daarvan is een proces. Bonaire telt ongeveer achtduizend huishoudens. Het vergt tijd om al de nodige acties te ondernemen in he watersysteem, aldus Koolman. Waar legionella type 1 is geconstateerd in stilstaand water, heeft WEB onder andere doodlopende delen in de waterleiding verwijderd. Ook bij het gebouw waar de bacterie is gevonden, is er gezorgd voor goed doorstromend water.

Koolman benadrukt dat het drinkwater op Bonaire gewoon gedronken kan worden. Legionella type 1 is slechts schadelijk in de vorm van nevel bij bijvoorbeeld het gebruik van een douchekop. Het inademen van aerosolen (zeer fijne waterdruppels) die besmet zijn met de bacterie kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bron: www.caribischnetwerk.ntr.nl

Legionella gevonden bij hockeyclub MHC Voorhout

VOORHOUT – In alle douches van de Mixed Hockey Club MHC in Voorhout is de legionellabacterie ontdekt. De douches mogen voorlopig niet meer gebruikt worden. In een persbericht geeft de club aan alles op alles te zetten om de uitbraak verder in te dammen. Voor zover bekend is er nog niemand ziek geworden door de bacterie.

De waarden zijn volgens de club nog laag. Dat zou betekenen dat er geen direct gevaar is geweest of bestaat. Het bestuur laat weten dat er een zogeheten ‘beheerplan’ is opgesteld om besmetting in de toekomst te voorkomen. ‘Tot nu toe werden de leidingen niet wekelijks gespoeld en dat moet dus wel gebeuren, om legionellabesmettingen te voorkomen’, laat bestuurslid Ariejan van Saanen in een reactie weten.

De club gaat een spoelinstallatie kopen. Tot die tijd mogen de douches niet gebruikt worden. Ook het water uit de kranen van de wastafels mag niet gedronken worden. Het is niet bekend wanneer de spoelinstallatie geleverd wordt.

Bron: www.omroepwest.nl

Met Stichting Veteranenziekte naar De Nationale GezondheidsBeurs: 50% korting

Een goed voornemen voor het nieuwe jaar! Bezoek De Nationale GezondheidsBeurs van 5 t/m 8 februari 2015 in de Jaarbeurs Utrecht. Nederlands grootste beurs op het gebied van gezondheid en een gezonde leefstijl. Ruim 250 stands en 35.000 bezoekers treffen elkaar rond 6 thema’s: Medisch & Zorg, Beauty & Verzorging, Eten & Drinken, Sport & Avontuur; Body & Mind en eHealth & Technologie. Met motiverende sprekers, workshops, proeverijen, de nieuwste trends rond voeding en gezondheid, gezondheidstesten, demonstraties en advies. Antwoord op vele medische vragen. Verwennerij met massage of make-up. Proeven van bewuste voeding. Bewegen en fitness op elk niveau. Innerlijke rust en ontspanning met sessies op de beurs. Primeurs uit de digitale toekomst. Het gezondste dagje uit voor mensen met gezond verstand!

Tickets met 50% Stichting Veteranenziekte – korting:

Bezoek De Nationale GezondheidsBeurs met 50% korting.
Bestel via: www.plusticket.nl (Gebruik actiecode: LEGION de prijs verandert dan)
Of telefonisch: 026 3779736 (geef aan: actiecode LEGION)
U betaalt dan slechts €10,- per ticket (bestelkosten €1,50)
Kijk voor meer informatie op www.gezondheidsbeurs.nl

Gymzaal Goudlaan vrij van legionella

Sporters en scholieren kunnen vanaf donderdag weer gebruik maken van de gymzaal aan de Goudlaan. De zaal was uit voorzorg gesloten nadat bij een preventieve meting legionella was geconstateerd in de leidingen van de douches.

De leidingen zijn inmiddels extra schoongemaakt. Volgens de GGD Groningen was er geen sprake van risico voor de gezondheid. Wel werden de gymzaal aan de Goudlaan en enkele kleedkamers in andere sportaccommodaties uit voorzorg gesloten.

Van legionella in een sportzaal aan de Van Ostadestraat, waarover OOG TV berichtte, was volgens de GGD geen sprake.

Bron: www.oogtv.nl